Znalectvo (účtovníctvo a daňovníctvo)

 

V prípade záujmu našim klientom zabezpečujeme sprostredkovanie znaleckého posudku znalcom zapísaným v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore Ekonómia a manažment, odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo.

 

Náplňou znaleckého oprávnenia v odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo je najmä:

  • metodické posúdenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a znaleckého dokazovania v oblasti účtovníctva
  • metodické posúdenie dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a znalecké dokazovanie v oblasti sústavy daní
  • stanovenie všeobecnej hodnoty zložiek majetku:
  • pohľadávok
  • záväzkov – cudzích zdrojov,
  • ostatného majetku (náklady budúcich období, príjmy budúcich období)

 

          Kontaktná osoba:
          Ing. Lívia Štulajterová
          znalec v odbore Ekonómia a manažment
          odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo,
          vedený v zozname MS SR pod č. 914 775,
          tel: 0910901444, fax: 048/6192276

Adresa spločnosti


Opravy mot. vozidiel


Účtovné služby a znalectvo


MV-Junior s.r.o.
IČO: 36 054 798

IČ pre DPH: SK 2021667065


Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v odd. Sro, vložka č. 7765/S